INFORMÁCIE K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÚ OSOBU

OBSAH
1. Základné ustanovenia
2. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania
3. Rozsah spracúvaných osobných údajov
4. Sprístupňovanie osobných údajov
5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny
6. Doba uchovávania osobných údajov
7. Vaše práva a ďalšie informácie
8. Kde a ako môžete svoje práva uplatniť?

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá a prosíme Vás venujte týmto informáciám náležitú pozornosť a dôkladne sa s nimi oboznámte. V tomto dokumente Vás informujeme o spôsoboch spracúvania Vašich osobných údajov v rámci činnosti našej spoločnosti TEX-PRINT v.d., so sídlom Továrenská 1066, 900 61 Gajary, IČO: 35 802 987, zapísanej v v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka číslo: 479/B. (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) a plníme si informačnú povinnosť v zmysle príslušných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou nás môžete kontaktovať emailom na gdpr@texprint.sk alebo poštou na adresu nášho sídla. Naša spoločnosť sa pri spracúvaní Vašich osobných údajov riadi GDPR, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

1.2 Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo resp. inú zmluvu o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

1.3. E-shop nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia 16-rokov môže náš e-shop používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné nás o tejto skutočnosti informovať na gdpr@texprint.sk.

 

II. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD ICH SPRACÚVANIA


Účely spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva na nižšie uvedené účely a na nižšie uvedených právnych základoch:

2.1 Účel spracúvania: Predzmluvné vzťahy
Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

2.2 Účel spracúvania: Uzatvorenie zmluvy a poskytovanie objednaných zmluvných plnení zo strany
prevádzkovateľa dotknutej osobe
Právny základ: Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

2.3 Účel spracúvania: Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov
Právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

2.4 Účel spracúvania: Účtovné a daňové účely
Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

2.5 Účel spracúvania: Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu
Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s čl. 89 GDPR

2.6 Účel spracúvania: Splnenie iných zákonných povinností prevádzkovateľa
Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

2.7 Účel spracúvania: Marketingové účely
Právny základ: Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

2.8 Účel spracúvania: zasielanie notifikácií, noviniek, a pod.
Právny základ: § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení zmluvy, zmluvy o dielo resp. inej zmluvy na základe oprávneného záujmu spracúvať osobný údaj emailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu zákazníka marketingové informácie o poskytnutom tovare.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

2.9 V prípade spracúvania Vašich osobných údajov na podklade oprávneného záujmu prevádzkovateľa sleduje tento najmä oprávnený záujem na mimosúdnom i súdnom uplatňovaní, preukazovaní a vymáhaní právnych nárokov prevádzkovateľa alebo o záujem prevádzkovateľa na priamom marketingu.

2.10 Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 GDPR.

 

III. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, pričom ide hlavne o nasledovné osobné údaje: a) Meno a priezvisko b) Adresa bydliska c) Dátum narodenia d) Rodné číslo e) Telefonický a emailový kontakt f) Bankový účet.

Osobitne uvádzame, že pokiaľ ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na účely predzmluvných vzťahov a marketingu postačujú našej spoločnosti Vaše meno, priezvisko a Váš telefonický a emailový kontakt.

 

IV. SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sprístupňuje naša spoločnosť len v nevyhnutnej miere a to: a) našim zamestnancom a osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov pri poskytovaní našich služieb a plnení (resp. subdodávatelia), b) našim účtovným, daňovým alebo právnym poradcom, c) poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, d) kuriérskym a prepravným spoločnostiam e) v prípade potreby aj súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci. f) štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

V. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Za účelom zasielania marketingových správ a ponúk záujemcom o takúto službu, prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti v tretej krajine, ktorá disponuje rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov.
Touto spoločnosťou je spoločnosť s názvom: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (prevádzkovateľ MailChimp.com)

Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield)

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchováva naša spoločnosť najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Následne zabezpečíme bez zbytočného odkladu likvidáciu Vašich osobných údajov v zmysle GDPR.

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.

V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.


VII. VAŠE PRÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Týmto Vás oboznamujeme s právami a právne významnými skutočnosťami spätými s ochranou Vašich osobných údajov, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení GDPR:

7.1 máte právo požadovať od našej spoločnosti prístup k osobným údajom (podrobne v čl. 15 GDPR),

7.2 máte právo požadovať od našej spoločnosti opravu osobných údajov (podrobne v čl. 16 GDPR),

7.3 máte právo požadovať od našej spoločnosti a vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobne v čl. 17 GDPR),

7.4 máte právo požadovať od našej spoločnosti obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobne v čl. 18 GDPR),

7.5 máte právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobne v čl. 20 GDPR),

7.6 máte právo u našej spoločnosti namietať spracúvanie osobných údajov (podrobne v čl. 21 GDPR),

7.7 máte právo podať sťažnosť nezávislému dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27 (podrobne v § 99 až 103 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

7.8 ak je spracúvanie osobných údajov založené na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, t.j. na Vašom súhlase, tak máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

7.9 poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy s našou spoločnosťou, ktorá tvorí právny základ pre poskytovanie služieb našou spoločnosťou, ktoré požadujete poskytnúť a v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné uzavrieť zmluvu a naša spoločnosť Vám nebude môcť poskytnúť svoje služby.


VIII. KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva si môžete uplatniť písomne na adrese gdpr@texprint.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme ás o tom, aj o dôvodoch informovať.

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.